ОПИК

                                                                                                                                                

 

АТЛАНТИК ТУР ООД сключи договор BG16RFOP002-2.092-0016-С01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Основната дейност по проекта е преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква АТЛАНТИК ТУР ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

Обща стойност на проекта: 22 404,59 лв., от които 19 043,90 лв. европейско и 3 360,69 лв. национално съфинансиране.


 


 

ATLANTIC TOUR Ltd. concluded a contract № BG16RFOP002-2.092-0016-С01 for providing financial grants under the procedure BG16RFOP002-2.092 "Support to enterprises registered under the Tourism Act as a tour operator or travel agent to overcome the economic consequences of the pandemic ID 19 COV “


 

The main goal of the project is to provide operational capital to deal with the consequences of the COVID-19 pandemic of Bulgarian micro, small and medium enterprises performing tour operator and / or travel agency activities under the Tourism Act.

The main activity of the project is to overcome the shortage of funds resulting from the epidemic of COVID-19.


 

The expected results from the implementation of the project are expressed in the achievement of a positive effect on the beneficiary company for overcoming the economic consequences of the COVID-19 pandemic and stability of jobs.


 

As a result of the implementation of the procedure, ATLANTIC TOUR Ltd. is expected to continue its activities for at least 3 months after the completion of the project.


 

Total value of the project: BGN 22,404.59, of which BGN 19,043.90 European and BGN 3,360.69 national co-financing.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Почивка на море в Гърция - собствен транспорт